Sunday, October 16, 2016

Psychilis krugii Sauleda, Psy kraenzlinii (Bello) Sauleda y Psy. x raganii

Psy. x raganii, hybrid of Psy. kraenzlinii and Psy. krugii
Psy. kraenzlinii
Psy. krugii

No comments: